11.11. Diklofenak

M01AB05

PREPARATNAMN

Ex Voltaren

BEREDNINGSFORM

Inj.vätska

STYRKA

25 mg/ml, i ampull 3 ml

TERAPEUTISK EFFEKT

Anti-inflammatorisk, analgetisk, antipyretisk effekt (NSAID)

INDIKATIONER

Akuta stensmärtor vid känd stensjukdom (Ssk)

Lumbago (Ssk)

ADMINISTRATIONSSÄTT

Djup i.m. inj.

DOSERING

Vuxna: 3 ml (= 75 mg) inj. i glutealregionens övre laterala kvadrant, djupt i.m.

Vid otillräcklig effekt inom 30 min ges ytterligare 2-3 ml i glutealregionen på motsatt sida.

Maxdos 150 mg/dygn

KONTRAINDIKATIONER

Tarm- och magsår

Svår hjärtsvikt

Njursjukdom

Överkänslighet mot ASA eller annat NSAID-preparat Koagulationsrubbning

Graviditet

FÖRSIKTIGET

Inflammatorisk tarmsjukdom

Nedsatt leverfunktion

Astma

Äldre patient

BIVERKNINGAR

Huvudvärk, yrsel

Illamående, kräkning, buksmärta

Bronkospasm

Anafylaxi

INTERAKTIONER

Antikoagulantia och trombocythämmare

Methotrexate

ÖVERDOSERING

Symtom

Illamående, kräkning, buksmärta

Yrsel, somnolens

Oro, hallucinationer

Metabol acidos

Behandling

Symtomatisk behandling. Kol

För ytterligare information om preparatet, se FASS