11.1. Arbete på skadeplats

För att skadade skall få ett bra och snabbt omhändertagande vid en olycka krävs ett gott och nära samarbete mellan de olika agerande på en skadeplats – räddningstjänsten, sjukvården och polisen. Sjukvårdens ledningsstruktur skall aktiveras vid händelser där RAPS- grupp tilldelas och det är viktigt att tänka på att det ska vara tydligt för alla inblandade enheter och instanser vilka som har ledningsansvaret från sjukvårdens sida. Varje insatsenhet lyder under respektive lagar; Polislagen, Lag om skydd mot olyckor samt Hälso- och sjukvårdslagen

Ledningsfunktioner på skadeplats

Avser första (1:a) ambulans på plats

Sjukvårdsledare (SJL) En i besättningen ur 1:a ambulansen på plats, som är utbildad i länets PS-utbildning. Om besättningen består av en ambulanssjukvårdare skall denne vara sjukvårdsledare.

Sjukvårdsledaren bär alltid sjukvårdsledarväst med hjälm med grönt hjälmdok med grönvita rutor. Sjukvårdsledaren bildar en yttre ledning tillsammans med räddningsledare och polisinsatschef samt vid behov knyter till sig en egen stab. Arbetet som sjukvården utför heter sjukvårdsinsats

Medicinskt ansvarig (MA) Sjuksköterska ur 1:a ambulans, som genomgått länets PS-utbildning. Medicinskt ansvarig bär alltid medicinskt ansvarig väst och hjälm med helgrönt hjälmdok. Den medicinskt ansvarige leder det medicinska arbetet på skadeplatsen

Räddningsledare (RL) Utmärkt med rödvit väst, har det övergripande ansvaret för räddningsinsatsen

Polisinsatschef (PIC) Utmärkt med svartvit väst, har det övergripande ansvaret för polisinsatsen

Sjukvårdens roller

Sjukvårdsledare är den formella chefen med säkerhets-, resurs-, samverkans- och kommunikationsansvar. Sjukvårdsledaren är den som i största möjliga utsträckning skapar förutsättningar för annan sjukvårdspersonal att arbeta effektivt

Medicinskt ansvarig är sjuksköterska ur den första ambulansen. Personen ansvarar för organisation av det medicinska arbetet och bör ej syssla med patientvård

Stab är den person som får till uppgift att biträda/understödja sjukvårdsledaren eller den medicinskt ansvarige. Det blir då främst administrativa uppgifter samt att sköta kommunikation. En stabsfunktion kan ej fatta egna beslut

Avtransportledare (stödfunktion) en person som får till uppgift att biträda den Medicinskt ansvarige på uppsamlingsplatsen

Vårdutförare blir alla övriga från hälso- och sjukvården som inte har någon av ovanstående roller

TIB Tjänsteman i Beredskap är vid aktivering den regionala ledningen vid större händelser. TIB blir automatiskt aktiverad vid händelser större än sju drabbade eller vid misstänkt särskild händelse

Checklista sjukvårdsledare

Förbered utmärkning med västar. Ta fram PS-pärmar med checklistor, ta fram skadekort och prioriteringskort, ta på hjälmdok och ställ in tilldelad talgrupp. Geografiskt tänkande, brytpunkt? Närmsta akutsjukhus? M.m…

Markera på statuspanelen att du är sjukvårdsledare och ta på väst och hjälm!

M misstänkt särskild händelse: JA/NEJ

E exakt lokalisation

T typ av händelse

H hot och risker

A ankomstväg

N numerär av drabbade

E extra resurser som behövs

Kontrollera internt samband med SJL och MA

Samband, brytpunkt, riskinventering, utse tidigt en uppsamlingsplats, avtransporter

Uppsamlingsplats, hjälm, jacka, handskar, skyddsmask 90, skyddsdräkt 08, vad behövs för att arbeta på skadeplats?

Besluta tillsammans med MA arbetsgången ex sektorisering, assistans vid losstagning och sanering

Besluta hur vårdutförare skall fördelas/placeras

A antalet skadade, mer exakt

S skadepanorama, spec omständigheter (ex barn)

H hela skadeområdet bedömt?

E extra resurser utöver de som finns på plats

T transport beräknas börja klockan?

Fördela arbetsuppgifter och styr med hela handen. Rekvirerar kontinuerligt ALLA resurser efter behov

Checklista Medicinskt Ansvarig

Förbered utmärkning med västar. Ta fram PS-pärmar med checklistor, ta fram skadekort och prioriteringskort, ta på hjälmdok och ställ in tilldelad talgrupp.

Geografiskt tänkande, brytpunkt? Närmsta akutsjukhus? M.m...

Ta på väst och hjälm

Kontrollera internt samband mellan SJL och MA

Avrapportera till SJL, gärna efter ASHET

Uppsamlingsplats, avtransporter, medicinsk ambitionsnivå. Personalfördelning

Besluta tillsammans med SJL arbetsgången ex sektorindelning

Beslutet kan omformuleras beroende på hur situationen utvecklas. Ex manuellt fria luftvägar, ingen intubation, ingen HLR, stabilt sidläge, förbered för kort respektive lång transport – Skyffla/Åka

A antalet skadade, mer exakt

S skadepanorama, speciella omständigheter (ex barn)

H hela skadeområdet bedömt?

E extra resurser utöver de som finns på plats

T transport beräknas börja klockan?

OBS! avser rapport ifrån både skadeplats samt uppsamlingsplats avtransportläge

Kontrollera internt samband med denne samt ev behov av stöd till funktionen


Organisation på skadeplats


Prioritering på skadeplats
Prioriteringsmarkeringar och skadekort skall alltid anv. vid > 5 skadade

Arbetet begränsas till enkla, livräddande åtgärder

  1. Livsfarligt läge? – skapa säkerhet för patienter/personal
  2. Fri luftväg – säkerställ, måste ev skapas och upprätthållas
  3. Andning – säkerställ tillräcklig ventilation, om möjligt oxygen
  4. Cirkulation – stoppa större, synlig blödning
  5. Snabb bedömning av övriga skador i mån av tid
  6. Överväg stabilisering av komplicerade frakturer
  7. Överväg smärtlindring till fastklämd skadad

Prioritera transport till uppsamlingsplats

Prioritering på uppsamlingsplats

Alla prioriteringar skall hela tiden hållas uppdaterade utifrån skadepanorama , varje patients tillstånd och förändringar i tillståndet, tillgänglig sjukvård och transportkapacitet samt resurser hos mottagande sjukhus


Prioritering måste ske före och efter varje medicinsk behandling/åtgärd


OBS!

Vid händelser omfattande > 5 skadade skall prioriteringsmarkeringar alltid användas eftersom det underlättar patientarbetet