106.4. Bukskada

Barn

TP04

Primär bedömning

  • ABCDE
  • Svårighetsgrad avgörs avfynd i primär bedömning
  • Bukskada medför risk för samtidig thoraxskada, bäckenskada, spinal skada

Sekundär bedömning

Riktad anamnes

S

A

M

P

L

E

Medicinskt tillstånd som orsakat händelsen

Riktad undersökning

Observera ev. kontusioner/sår

Palpera efter ömhet/svullnad/spänd buk

Misstanke om andra skador

P-glukos vid medvetandepåverkan

Specifik behandling

Amb.sjkv


Ssk

Vid tecken till cirkulationspåverkan

Kroppsvikt (kg)

10

20

30

40

50

Volym (ml)

200

400

600

800

1000

Smärtbehandling endast till vaket barn, se kap. 101.3

Frätskada med flourvätesyra (HF-syra)

Fluorvätesyra är starkt frätande och penetrerar huden. Fluoridjonen i syran binds till kalcium och magnesium i vävnaden vilket leder till celldöd åtföljd av smärta. Symtomdebuten kan vid exponering för utspädda lösningar vara fördröjd många timmar. Risk för allvarliga arytmier pga hypokalcemi, hypomagnesemi och toxisk påverkan av fluoridjoner. Skyndsam avspolning och därefter tillförsel av kalcium, i första hand som gel, är av yttersta vikt. Kalcium kan också behöva ges systemiskt (på olycksplatsen per os, senare iv).

Koncentrerade lösningar ger omedelbar frätskada och stark smärta. Utspädda lösningar passerar oskadad hud och ger efter latens först smärta, senare nekroser. Vid exponering för lösningar <50% kan latensen vara upp till 8 timmar och vid lösningar <20% upp till 1 dygn.

Vid exponering för lösningar starkare än 50 % på >1% av kroppsytan finns risk för hypokalcemi. Detta gäller också oavsett lösningens koncentration om >5 % av kroppsytan är exponerad. Vid ögonstänk risk för allvarlig frätskada.

På olycksplatsen spolas med rikliga mängder vatten några minuter. Därefter appliceras kalciumglukonatgel (eller lösning av 20 brustabletter Calcium Sandoz à 1 g i 2 liter vatten) på det exponerade området och masseras in i huden så länge smärta eller irritation föreligger och ytterligare 15 minuter. För mer information om kalciumglukonat, se preparathandbok, kap. 11.22.

Vid risk för hypokalcemi:

Vid ögonstänk:

Vid förtäring:

Övrigt