106.11. Thoraxskada

Barn

TP12

Primär bedömning

  • X-ABCDE – livshotande tillstånd korrigeras omedelbart.
  • Svårighetsgraden avgörs av fynden i den primära bedömningen.
  • Allvarlig thoraxskada kan vara associerad med bukskada och spinal skada. Thorax rymmer stor blodvolym, varför tecken på hypovolem chock kan förekomma utan andningspåverkan vid hemothorax.
  • Uttalad dyspné, misstänkt pnemo-/hemothorax., öppen thoraxskada, flail chest, multipla revbensfrakturer utgör kriterier för kritisk skadad patient – avtransport inom 10 minuter och behandla under färd.

Sekundär bedömning

Riktad anamnes

S

Övergående medvetandeförlust.

A

M

P

L

E

Medicinskt tillstånd som kan ha orsakat händelsen.

R

Riktad undersökning

Observera ev. asymmetriska andningsrörelser, kontusioner/sår.

Palpera efter instabilitet, frakturer, subkutant emfysem.

Halsvenstas. Paradoxal puls.

Bedöm andningsdjup och frekvens, auskultera efter ev. sidoskillnad i andningsljud.

B-glukos vid medvetandepåverkan.

Behandling

Amb.sjkv

Ssk

Vid tecken till cirkulationspåverkan:

Bolus upp till 10 ml/kg (kan upprepas fyra gånger vb). Bolus bör gå in på max 20 minuter. Fortsatt vätsketerapi enligt lokala riktlinjer.

Kroppsvikt (kg)

10

20

30

40

50

Volym (ml)

100

200

300

400

500


Specifik övervakning

EKG

Tänk på