106.1. Trauma allmänt

Barn

TP01

Primär bedömning

 • ABCDE – Livshotande tillstånd korrigeras omedelbart
 • Oxygen 10-15l/min till alla traumapatienter (amb.sjkv)
 • Svårighetsgrad avgörs av fynd i primär bedömning Trubbigt våld – större träffyta relativt kroppsvolym – lättare multipla skador
 • Kritiskt skadad (medvetandepåverkad, otillräcklig luftväg, chock) – transport inom 10 minuter till närmaste sjukhus med barnklinik behandla under färd, vb minimal SRB (spinal rörelsebegränsning)

Bedömning

Omedelbara åtgärder

A – Luftväg (Airway)

Fri

Ofri

 • snarkande
 • gurglande
 • stridor

Blockerad

 • främmande kropp
 • Säkerställ fri luftväg
  • käklyft
  • svalgtub/näskantarell
  • rensugning
  • överväg larynxmask/intubation
 • Åtgärda främmande kropp

B – Andning (Breathing)

Ingen andning/låg AF (åldersrelaterat)

AF/andningsdjup

Cyanos/Saturation

Andningsljud bilat

Ansträngd andning

 • Hjälpmuskulatur
 • Näsvingespel
 • Indragningar

Halsvenstas

 • Assistera andning
 • Ev nåldekompression av ventil-pneumothorax

C – Cirkulation (Circulation)

Yttre blödning

Puls

 • frekvens (uppskatta)
 • kvalitet/lokalisation
 • regelbundenhet

Hud

 • färg
 • torr/fuktig

varm/kall

 • Stoppa yttre blödningar
 • Överväg vätsketerapi, Ringer-acetat bolus upp till 20 ml/kg (ssk)

D – Neurologi (Disability)

 • Medvetandegrad
 • Pupiller (PEARRL)
 • Motorik
 • Smärta
 • Normoventilation
 • Behandla cirkulationssvikt
 • Överväg spinal rörelsebegränsning (SRB)

E – Exponering – (Exposure)

Översiktlig helkroppsundersökning. Undvik nedkylning

Beslut:

 • Kritisk patient – transport snarast, behandla under färd
 • Icke kritisk patient – behandla på plats


Sekundär bedömning

Först då livshotande tillstånd identifierats och åtgärdats

S

A

(Safety and situation)

(Allergies)

Säkerhet och skadehändelse/-mekanism/-kinematik

Läkemedel/födoämnen

M

(Medication)

Medicinering. Har läkemedlen tagits.

P

(Past medical history)

Tidigare sjukdomar/operationer. Graviditet. Blodsmitta.

L

(Last oral intake)

Ätit/druckit. Vad/när.

E

(Events)

Vad ledde till händelsen


Undersökning

Helkroppsundersökning

 • Medvetslös patient
 • Patient som ej kan

kommunicera

Undersök noggrant huvud – tå.

Vid tydliga frakturtecken, distalstatus före/efter varje manipulation

Riktad undersökning

 • Övriga patienter

Med ledning av anamnes

 • Vid smärta

Alltid smärtskattning

Specifik behandling

Riktad behandling – (se respektive skada)

Amb.sjkv


Ssk

Vid cirkulationspåverkan:

Kroppsvikt (kg)

10

20

30

40

50

Volym (ml)

200

400

600

800

1000


Om stark klinisk misstanke på inre, icke kompressibel blödning.

Inj. Tranexamsyra ( cyklokapron ) långsamt i.v./i.o., ca 1ml/minut
Senast 3 timmar efter skadetillfället. OBS! Får absolut ej försena avtransport!!
Doskalkylator


Anessk:

Intubation av icke skallskadade

RSI:

Övrigt

Flödesschema och algoritm för ställningstagande av spinal rörelsebegränsning. Beakta svårighet att erhålla adekvata svar från yngre barn (före skolålder).