106.1. Trauma allmänt

Barn

TP01

Inledning

Bedöm redan vid utalarmering om tillräckliga/speciella resurser är larmade.

Tänk på säkerhet för personal och patient framför allt vid penetrerande våld, inklusive smittrisk.

Använd åldersrelaterade normalvärden.

Se också kapitel Prehospital undersökning och behandling barn kap. 101.1

Primär bedömning och åtgärder

 • X - ABCDE – Livshotande tillstånd korrigeras omedelbart.
 • Svårighetsgrad avgörs av fynden i den primära bedömningen
 • Trubbigt våld ger större träffyta relaterat till kroppsvolym vilket lättare ger multipla skador.

Primär bedömning

Omedelbara åtgärder

X – Stor yttre blödning

Föreligger stor livshotande yttre blödning

Anlägg omedelbart direkt tryck över sårskadan.

Packa ev sårhåla med gasväv – anbringa tryckförband.

Applicera vb Tourniquet vid extremitets-skador.

A – Luftväg (Airway)

Fri

Ofri

 • Snarkande
 • Gurglande
 • Stridor

Blockerad

 • Främmande kropp
 • Stabilisera halsrygg vid misstanke om trauma.
 • Säkerställ fri luftväg.
 • Käklyft
 • Svalgtub/näskantarell
 • Rensugning
 • Överväg larynxmask/intubation
 • Åtgärder främmande kropp
 • Heimlich eller ryggdunk.

B – Andning (Breathing)

Ingen andning

Andningsfrekvens (uppskatta)

Andningsdjup

Asymmetriska bröstkorgsrörelser

Saturation

Andningsljud bilateralt

Ansträngd andning

 • Hjälpmuskulatur
 • Näsvingespel
 • Interkostala indragningar

Cyanos

Halsvenstas

 • Vid apné – överväg hjärtstopp
 • Oxygen
 • Assisterad andning vb.
 • Överväg larynxmask på patient med upphävda svalgreflexer.
 • Ev nåldekompression av tensions- (övertrycks)pneumothorax enl lokal rutin

C – Cirkulation (Circulation)

Sivande yttre blödning

Puls

 • frekvens (uppskatta)
 • kvalitet/lokalisation
 • regelbundenhet

Hud

 • färg
 • torr/fuktig, varm/kall
 • Stoppa yttre blödning (se under X-ovan)
 • Planläge
 • Överväg vätsketerapi

D – Neurologi (Disability)

 • Medvetandegrad
 • Pupiller (PEARRL)
 • Motorik
 • Smärta
 • Säkerställ normoventilation
 • Behandla cirkulationssvikt
 • Överväg spinal rörelsebegränsning (SRB)

E – Exponera/skydda – (Exposure, environment)

Översiktlig helkroppsundersökning. Undvik nedkylning

Beslut

 • Bestäm kritisk eller icke kritisk patient
 • Formulera handlingsplan
 • Om kritiskt skadad patient, är målet att avtransport ska ske inom 10 minuter och vidare undersökning/behandling sker under färd.
 • Tillkalla vb högre medicinsk kompetens.

Sekundär bedömning

Först då livshotande tillstånd identifierats och åtgärdats. Får aldrig fördröja en avtransport av en kritisk skadad patient.

S

A

(Safety and situation)

(Allergies)

Säkerhet och skadehändelse/-mekanism/-kinematik.

Läkemedel/födoämnen.

M

(Medication)

Medicinering. Har läkemedlen tagits.

P

(Past medical history)

Tidigare sjukdomar/operationer. Graviditet. Blodsmitta.

L

(Last oral intake)

Ätit/druckit. Vad/när. Elimination.

E

R

(Events)

(Risk factors)

Vad ledde till händelsen.

Miljömässiga/fysiologiska/medicinska/läkemedelsfaktorer.


Undersökning

Helkroppsundersökning

Medvetslös patient

Patient som ej kan kommunicera

Undersök noggrant huvud – tå.

Vid tydliga frakturtecken – distalstatus före/efter varje manipulation.

B-glukos på alla medvetandesänkta patienter.

Riktad undersökning

Övriga patienter

Med ledning av anamnes.

Vid smärta

Alltid smärtskattning.

Behandling

Riktad behandling – (se respektive skada)

Amb.sjkv


Ssk

Ge snarast vid stark misstanke om inre blödning:


Anessk:

Intubation av icke skallskadade

Tänk på

Beakta Nationella Traumalarmskriterierna vid rapportering.

SLAS ALGORITM

SPINAL RÖRELSEBEGRÄNSNING EFTER TRAUMA

Flödesschema och algoritm för ställningstagande av spinal rörelsebegränsning. Beakta svårighet att erhålla adekvata svar från yngre barn (före skolålder).