102.6. Inhalation av skadliga ämnen

Barn

AP05

Orsak

Brand

Brandrök, CO, cyanid, intoxikationer, termisk skada

CBRNE-händelser

Initial bedömning

Riktad anamnes

S

Andningssvårigheter. Laryngospasm. Bronkospasm. Blodhosta. Hosta. Heshet. Stridor. Salivering. Symtom från ögon. Bröstsmärta. Medvetandepåverkan. Huvudvärk. Cyanos. Kramper

O

P

Q

Vilka kemikalier/gaser. Vid brand –slutet utrymme

R

S

T

Exponeringstid

A

Allergi

M

Mediciner

P

Astma, lungsjukdom

L

E

Riktad undersökning

Inspektera munhåla och näsa efter sot

Specifik behandling

Amb.sjkv

Ssk

Vid hosta/luftvägssymtom

Kroppsvikt (kg)

5

10

15

20

25

≥30

Volym (ml)

0,4

0,75

1,0

1,5

2,0

2,5

Späd med NaCl till 2 ml

Vid cirkulations- eller medvetandepåverkan, misstanke om brandrök/cyanid

Kroppsvikt (kg)

5

10

15

20

25

30

40

50

60

Volym (ml)

20

35

50

70

90

105

140

175

210


Specifik övervakning

Övrigt

Vb kontakt med räddningsledare, giftinformations-central för information.

Brytpunkt. Vindriktning. Behov av sanering innan transport.

Termisk skada kan ge ödem i de övre luftvägarna med andningshinder, inspiratorisk stridor. Ödem kan komma snabbt eller efter några timmar. Medtag om möjligt produktinformation vid kemikalieolyckor