102.2. Astma/Obstruktiva besvär

Barn

P02

Orsak

Allergi/anafylaxi (kap. 102.1)

Främmande kropp (kap. 102.5)

Inandning av ”retande” gas (kap. 102.6)

Spontan försämring av grundsjukdom

Luftvägsinfektion


Initial bedömning

Riktad anamnes

S

Dyspné. Samtalsdyspné. Patienten vill sitta. Ökad hosta, slem. Förlängt expirium. Pipande/väsande andning. Försvagade/avsaknad av andningsljud. Indragningar i jugulum

O

Plötslig debut. Gradvis försämring av grundsjukdom

P

Sittande ställning. Utandning mot delvis slutna läppar

Q

Lufthunger

R

S

Lindriga/svåra/livshotande symtom

T

Hur länge

A

Känd överkänslighet/allergi

M

Aktuella mediciner. Effekt

P

Känd astma

L

E

Pågående infektion. Duration. Känd utlösande orsak

Rikta undersökning

Allvarlighetsgrad. Används accessorisk andning.

OBS! Silent chest (tyst astma) är ett mycket allvarligt tillstånd


Specifik behandling

Amb.sjkv


Ssk

Vid otillräcklig effekt av salbutamol (Ventoline) :

Vid otillräcklig effekt/svårt astmaanfall:

Ålder (år)

< 6

> 6

Antal

4

8

alt inj betametason (Betapred) 4 mg/ml

Ålder (år)

< 6

> 6

Volym (ml)

0,5

1

Vid utebliven förbättring/livshotande tillstånd


Anessk

Indikationer för intubation, efter inhalation/i.m adrenalin:


Kontrollerad andning: Handventilation , god tid för utandning. Acceptera högt EtCO2 8-10 kPa.


Specifik övervakning

Övrigt

Undvik sederande läkemedel

Riskfaktorer är viral luftvägsinfektion, exponering för allergen/irritant, träning i kall miljö