101.1. Prehospital undersökning/ behandling

Barn XP01

Inledning
Definition barn = till dag de fyller 18 år

Livshotande tillstånd korrigeras omedelbart

Tänk på egen säkerhet, inklusive smittrisk

Bilda dig ett allmänt intryck av patient, plats, trauma/icke trauma? Snabb bedömning av medvetandegrad enligt AVPU, därefter:

Initial bedömning och åtgärder

Bedömning

Omedelbara åtgärder

A – Luftväg (Airway)

Fri

Ofri

 • snarkande
 • gurglande
 • stridor
 • främmande kropp

Stabilisera halsrygg vb om trauma

Säkerställ fri luftväg

 • käklyft
 • mun-svalgtub/näskantarell
 • rensugning
 • åtgärder främmande kropp

B – Andning (Breathing)

 • Ingen andning
 • Andningsfrekvens (uppskatta)
 • Andningsdjup
 • Asymmetriska bröstkorgsrörelser
 • Saturation
 • Andningsljud bilateralt
 • Ansträngd andning
 • hjälpmuskulatur
 • näsvingespel
 • interkostala indragningar
 • Cyanos
 • Vid apné – överväg ofri

luftväg/främmande kropp, i andra hand hjärtstopp

 • Oxygen
 • Assisterad andning
 • Överväg larynxmask/intubation på patient med upphävda svalgreflexer

C - Cirkulation (Circulation)

 • Yttre blödning
 • Puls
 • frekvens (uppskatta)
 • kvalitet/lokalisation
 • regelbundenhet
 • Hud
 • färg
 • torr/fuktig
 • varm/kall
 • Stoppa yttre blödningar
 • Planläge Oxygen (amb.sjkv)
 • Överväg vätsketerapi (ssk)

D – Neurologi (Disability)

 • Medvetandegrad
 • Pupiller (PEARRL)
 • Motorik
 • Smärta
 • Oxygen (amb.sjkv)
 • Säkerställ normoventilation
 • Behandla cirkulationssvikt

E – Exponera/skydda (Exposure/environment)

Översiktlig helkroppsundersökning

 • Undvik nedkylning

Beslut

 • Stabil, potentiellt instabil/instabil, kritisk
 • Behandla på plats/omedelbar avtransport

Sekundär bedömning

Riktad anamnes

Sekundär bedömning påbörjas när livshotande tillstånd åtgärdats under initial bedömning.

Gå systematiskt igenom patientens sjukhistoria enligt följande mall:

S

(Signs and symtoms) Huvudsakligt besvär

O

(Onset) Debut – hur /när

P

(Provocation/palliation) Vad förvärrar/lindrar

Q

(Quality) Besvärets karaktär

R

(Radiation/Region) Lokalisation/utstrålning

S

(Severity) Svårighetsgrad(VAS/NRS)

T

(Time) Tid/Varaktighet

A

(Allergies) Läkemedel/födoämnen

M

(Medication) Medicinering. Har läkemedlen tagits

P

(Past medical history) Tidigare sjukdomar. Graviditet. Blodsmitta

L

(Last oral intake) Ätit/druckit. Vad/när. Elimination

E

(Events preceding) Vad föregick insjuknandet

Undersökning

Helkroppsundersökning

–– Medvetslös patient

– Patient som ej kankommunicera

Undersök noggrant huvud – tå

Vid tydliga frakturtecken, distalstatus före och efter varje manipulation med patienten

Riktad undersökning

– Övriga patienter:

Med ledning av anamnes

– Vid smärta:

Alltid smärtskattning

Basal undersökning
Följande dokumenteras på alla patienter:

A – Luftväg

Fri/Ofri

B – Andning

Andningsfrekvens (AF). Andningsljud. Saturation – med och utan O2

C – Cirkulation

Pulsfrekvens (PF). Rytm. Pulskvalitet.

Blodtryck – systoliskt (SBT) och diastoliskt (DBT)

D

Vakenhet

B-glukos

Temperatur

Vakenhetsgrad RLS-85/GCS/AVPU

Alla medvetandepåverkade samt enl. specifikt PBT

Ange mätmetod

Alla medvetandepåverkade samt diabetiker

Basal behandling – utvärdera och dokumentera effekt

Amb.sjkv


Ssk

Basala behandlingsmål

Basal övervakning

Avlämning/destination

Transportera till närmaste barnakutmottagning om ej indikation för hänvisning/styrning.

Barnakutmottagning finns i Gävle och i Hudiksvall

Vid röd, vb orange triage larmas akutmottagning via larmtelefon och inlarmningsrutin

Traumapatient larmas enligt traumalarmsrutin (se kap. 106.1)

Chocksymtom hos barn

Spädbarn (< 12 månader)

Tidiga större barn

Sena större barn

(>30-40% blodvolymförlust!)

Sen kapillärfyllnad

Sen kapillärfyllnad

Blodtrycksfall

Takycardi senare bradycardi

Takycardi

Takycardi senare bradycardi

Ökad andningsfrekvens

Ökad andningsfrekvens

Medvetandepåverkan, oro

Oregelbunden andning/ apné

Minskat pulstryck

(syst – diastol BT)

Takypnen →finalt i fiskandning

(blodförlust > 50 %)