1.1. Prehospital undersökning och behandling

Vuxen

Symtom/iakttagelser

Objektiva symtom

Kan iakttas, t ex sår, utslag

Subjektiva symtom

Kan endast upplevas av den sjuke/skadade, t ex smärta, yrsel, illamående

Allmänsymtom

Drabbar hela kroppen, t ex andnings-/cirkulationsförändringar, feber, avmagring

Lokalsymtom

Begränsas till en del/delar av kroppen, t ex lokala förändringar i leder, lokala hudförändringar

Allmäntillstånd

En sammanvägning av symtom, iakttagelser och allmänna observationer av patienten

Undersökning och anamnestagning enligt nedan får anses som ett minimum. I de fall undersökningsmomenten eller anamnestagning inte genomförts, måste orsaken dokumenteras i journalen.

Inledning

Primär bedömning

Bedömning

Omedelbara åtgärder

A – Luftväg (Airway)

Fri

Ofri

 • snarkande
 • gurglande
 • stridor

Blockerad

 • främmande kropp
 • Stabilisera halsrygg vid misstanke om trauma
 • Säkerställ fri luftväg
  • käklyft
  • mun-svalgtub/näskantarell
  • rensugning
  • åtgärder främmande kropp

B – Andning (Breathing)

Ingen andning

Spontanandning

 • Andningsfrekvens (uppskatta)
 • Andningsdjup
 • Saturation
 • Andningsljud bilateralt
 • Ansträngd andning
  • hjälpmuskulatur?
  • näsvingespel?
  • Interkostala indragningar?
 • Cyanos
 • Vid apné – överväg hjärtstopp
 • Oxygen
 • Assisterad andning
 • Överväg larynxmask/intubation

C - Cirkulation (Circulation)

 • Yttre blödning?
 • Puls
  • frekvens (uppskatta)
  • kvalitet/lokalisation
  • regelbundenhet
  • kapillär återfyllnad
 • Hud
 • färg
 • torr/fuktig
 • varm/kall
 • Stoppa yttre blödningar
 • Planläge
 • Oxygen

D – Neurologi (Disability)

 • Mentalt status (värdera)
  • Vakenhetsgrad (AVPU, RLS, GCS)

A – Alert, fullt vaken

V – Voice responsive, slö men

reagerar på tilltal

P – Pain responsive, reagerar på

smärta

U – Unresponsive, ingen reaktion

 • Pupillreaktion (PEARRL)
 • Extremitetsrörlighet
 • Neurologiska bortfall
 • Smärta
 • Oxygen

E – Exponera/skydda (Exposure/environment)

Översiktlig helkroppsundersökning

 • Undvik nedkylning


Beslut:

 • Icke kritisk, kritisk, direkt livshot?
 • Behandla på plats/omedelbar avtransport?

Sekundär bedömning

Anamnes – Gå systematiskt igenom patientens sjukhistoria enligt följande mall:

S

(Signs and symtoms) Huvudsakligt besvär? Skadehändelse?

O

(Onset) Debut – hur och när?

P

(Provocation/palliation) Vad förvärrar? Vad lindrar?

Q

(Quality) Hur beskriver patienten besvärets karaktär?

R

(Radiation/Region) Lokalisation/utstrålning?

S

(Severity) Svårighetsgrad? VAS/NRS?

T

(Time) Tid/varaktighet

A

(Allergies) Allergier mot läkemedel eller födoämnen?

M

(Medication) Medicinering, har läkemedlen tagits?

P

(Past medical history) Graviditet? Tidigare sjukdomar? Blodsmitta?

L

(Last oral intake) Ätit, druckit? Vad och när? Elimination?

E

(Events preceding) Vad föregick insjuknandet?


Undersökning

Helkroppsundersökning

– Traumapatient

– Medvetslös patient

– Patient som ej kan

kommunicera

Undersök noggrant huvud – tå

Vid tydliga frakturtecken tas distalstatus före och efter varje manipulation med patienten

Riktad undersökning

– Övriga patienter:

Med ledning av anamnesen, riktad undersökning, i första hand till de organsystem som misstänks vara involverade

– Vid smärta

Utför alltid smärtskattning ex VAS/NRS


Vitalparametrar/-status

Följande dokumenteras på alla patienter:

Andningsfrekvens (AF)/ -ljud

Auskultation lungor

Vid symtom från luftvägar/bröstkorgsskada

Saturation

Ange utan respektive med O2

Pulsfrekvens (PF), rytm och pulskvalité

Blodtryck

Systoliskt/diastoliskt

Vakenhetsgrad

GCS/RLS-85

Temperatur

P-glukos

Alla medvetandepåverkade samt diabetiker


Basal behandling – vuxen

Fri luftväg. I första hand basala åtgärder (käklyft, mun-svalgtub/näskantarell, rensugning, Heimlich manöver) I andra hand LMA eller intubation.

Vid trauma stabilisera halsrygg vb – utan att böja huvudet bakåt – immobilisera enl algoritm.

Assistera andningen vb (AF <8 eller >30/min, ytlig andning), normoventilation eftersträvas (vuxen 10/min).

Oxygen 1-2 l/min vid SaO2 < 94 %. Vid otillräcklig effekt, omätbart SaO2 eller trauma, ge oxygen 10-15 l/min på reservoarmask (KOL se kap. 2.3).

Kritiskt sjuk patient med påverkade vitalparametrar prioritera snabb avtransport, inom 10 min, behandla under färd.

Venväg, vid förväntat behov av intravenöst läkemedel eller vätska. (Amb.sjkv, Ssk samt anessk)

Inf Ringer-acetat 1000 ml i.v vid syst BT < 90. Kan upprepas, max 2000 ml (Ssk) Täck öppna sår. Stoppa blödning med direkt tryck, tourniquet.

Vid symtomgivande bradykardi (puls ≤ 45 i kombination med syst BT ≤ 85) ge inj atropin 0,5 mg/ml, 1 ml i.v. Kan upprepas en gång (Ssk) .

Smärtlindra vid VAS ≥ 4, se kap. 1.2, paracetamol , inj morfin 1 mg/ml 2,5 ml i.v (om syst BT ≥ 90 mmHg) alt sufentanil (Sufenta) , esketamin (Ketanest) nasalt enligt doseringstabell (Ssk, Anessk) , inj alfetanil (Rapifen) i.v (Anessk) .

Vid illamående/kräkning ge inj ondansetron 2 mg/ml, 2 ml i.v (Ssk) .

Utvärdera/dokumentera effekt av given behandling.


Basala behandlingsmål


Basal övervakning

Patienten transporteras till närmaste akutmottagning om ej indikation för styrning/hänvisning.