1.1. Prehospital undersökning och behandling

Vuxen

Symtom/iakttagelser

Objektiva symtom

Kan iakttas, t ex sår, utslag

Subjektiva symtom

Kan endast upplevas av den sjuke/skadade, t ex smärta, yrsel, illamående

Allmänsymtom

Drabbar hela kroppen, t ex andnings-/cirkulationsförändringar, feber, avmagring

Lokalsymtom

Begränsas till en del/delar av kroppen, t ex lokala förändringar i leder, lokala hudförändringar

Allmäntillstånd

En sammanvägning av symtom, iakttagelser och allmänna observationer av patienten

Undersökning och anamnestagning enligt nedan får anses som ett minimum och ska utföras vid alla patientkontakter om inte annat anges. I de fall undersökningsmomenten eller anamnestagning inte genomförts, måste orsaken dokumenteras i journalen.

Inledning

Bröset Violence Checklist

Beteendeområden

Definition

Förvirring

 • Oförmögen att tolerera andras närvaro.
 • Beter sig uppenbart virrigt och desorienterat.
 • Ev. omedveten om tid, plats, person.

Retlig

 • Lättirriterad och retlig.

Bullrig

 • Ett uppenbart bullrigt och ljudligt beteende, t ex slå i dörrar, skrika istället för att tala.

Fysiskt hotfull

 • En tydlig avsikt att kroppsligen hota en annan person, t ex en aggressiv kroppshållning, ta tag i annan persons kläder, hötta med händer.

Frånvaro av symptom/beteende ger 0 poäng. Förändring i, eller förekomst av beteende ger 1 poäng (t ex är patienten vanligtvis förvirrad ger detta 0 poäng, men ökar förvirringen ges 1 poäng). Vid uppfyllt beteende i 2 eller flera områden bedöms situationen som potentiellt hotfull och särskild hänsyn ska tas till detta. Flera åtgärder kan vara lämpliga.

Primär bedömning

Bedömning

Omedelbara åtgärder

X- pågående livshotande blödning

 • Direkt manuellt tryck
 • Tryckförband
 • Avsnörande förband/Tourniquet

A – Luftväg (Airway)

Fri

Ofri

 • snarkande
 • gurglande
 • stridor

Blockerad

 • främmande kropp
 • Stabilisera halsrygg vid misstanke om trauma
 • Säkerställ fri luftväg
  • käklyft
  • mun-svalgtub/näskantarell
  • rensugning
  • åtgärder främmande kropp

B – Andning (Breathing)

Ingen andning

Spontanandning

 • Andningsfrekvens (uppskatta)
 • Andningsdjup
 • Asymmetriska bröstkorgsrörelser
 • Saturation
 • Andningsljud bilateralt
 • Ansträngd andning
  • hjälpmuskulatur?
  • näsvingespel?
  • Interkostala indragningar?
 • Cyanos
 • Vid apné – överväg hjärtstopp
 • Oxygen
 • Assisterad andning
 • Överväg larynxmask/intubation

C - Cirkulation (Circulation)

 • Yttre blödning?
 • Puls
  • frekvens (uppskatta)
  • kvalitet/lokalisation
  • regelbundenhet
  • kapillär återfyllnad
 • Hud
 • färg
 • torr/fuktig
 • varm/kall
 • Stoppa yttre blödningar
 • Planläge
 • Oxygen
 • Överväg vätsketerapi

D – Neurologi (Disability)

 • Mentalt status (värdera)
  • Vakenhetsgrad (ACVPU, RLS, GCS)

A – Alert, fullt vaken

C – Confusion, Ny förvirring

V – Voice responsive, slö men

reagerar på tilltal

P – Pain responsive, reagerar på

smärta

U – Unresponsive, ingen reaktion

 • Pupillreaktion (PEARRL)
 • Extremitetsrörlighet
 • Neurologiska bortfall
 • Motorik
 • Smärta
 • Oxygen
 • Säkerställ normoventilation
 • Behandla cirkulationssvikt

E – Exponera/skydda (Exposure/environment)

Översiktlig helkroppsundersökning

 • Undvik nedkylning


Beslut:

 • Icke kritisk, kritisk, direkt livshot?
 • Behandla på plats/omedelbar avtransport?

Sekundär bedömning

Anamnes – Gå systematiskt igenom patientens sjukhistoria enligt följande mall:

S

(Signs and symtoms) Huvudsakligt besvär? Skadehändelse?

O

(Onset) Debut – hur och när?

P

(Provocation/palliation) Vad förvärrar? Vad lindrar?

Q

(Quality) Hur beskriver patienten besvärets karaktär?

R

(Radiation/Region) Lokalisation/utstrålning?

S

(Severity) Svårighetsgrad? VAS/NRS?

T

(Time) Tid/varaktighet

A

(Allergies) Allergier mot läkemedel eller födoämnen?

M

(Medication) Medicinering, har läkemedlen tagits?

P

(Past medical history) Graviditet? Tidigare sjukdomar? Blodsmitta?

L

(Last oral intake) Ätit, druckit? Vad och när? Elimination?

E

(Events preceding) Vad föregick insjuknandet?


Undersökning

Helkroppsundersökning

– Medvetslös patient

– Patient som ej kan

kommunicera

Undersök noggrant huvud – tå

Riktad undersökning

– Övriga patienter:

Med ledning av anamnesen, riktad undersökning, i första hand till de organsystem som misstänks vara involverade

– Vid smärta

Utför alltid smärtskattning ex VAS/NRS

– Vid fraktur/frakturmisstanke

Vid tydliga frakturtecken tas distalstatus före och efter varje manipulation med patienten


Vitalparametrar/-status

Följande ska alltid undersökas och dokumenteras på alla patienter:

A

Luftväg

Fri/Ofri

B

Andning

AF, Andningsljud, saturation utan och med oxygen

C

Cirkulation

Pulsfrekvens (PF), rytm, pulskvalitet, blodtryck (SBT och DBT)

D

Vakenhet

Medvetandegrad ACVPU, RLS-85/GCS, ange vilken skala

B-glukos

Kontrolleras och dokumenteras

E

Temperatur

Oro/rädsla

Basal behandling – vuxen

A

Luftväg

 • Basala åtgärder
 • Enkla hjälpmedel
 • Larynxmask

B

Andning

 • Assistera andningen vb (AF <8 eller >30/min, ytlig andning), normoventilation eftersträvas (vuxen 10/min)
 • Oxygen 1-2 l/min vid SaO2 < 94 %. Vid otillräcklig effekt, omätbart SaO2 eller trauma, ge oxygen 10-15 l/min på reservoarmask
 • För specifik oxygenbehandling vid tillstånd som har egen riktlinje- följ dessa

C

Cirkulation

 • Vid hypotension: Bolus inf Ringer Acetat 250 ml ges i snabb takt tills kliniskt förbättrad, riktvärdeSBT ≥90 mmHg. Utvärdera effekten. Kan upprepas 4 gånger. Vid medvetandesänkt patient är riktvärde SBT≥100 mmHg
 • Vid symtomgivande bradykardi (puls ≤ 45 i kombination med syst BT ≤ 85) ge inj atropin 0,5 mg/ml, 1 ml i.v. Kan upprepas en gång ( Ssk )

D

Vakenhet

 • Medvetandegrad ACVPU, RLS-85/GCS, ange vilken skala

B-glukos

 • Kontrolleras och dokumenteras

E

Temperatur

 • Skapa lugn och ro, skydda patienten mot avkylning och trycksår. Har patienten feber, överväg avklädning/kylning.
 • Vid nedkylning, risk för nedkylning välj aktiv alt. passiv uppvärmning (se kap. 6.9, samt kap. 12.26) ( Amb.sjkv )
 • Överväg febernedsättande

Oro/rädsla

 • Skapa lugn och ro. Vid oro/relaxtionsbehov överväg midazolam1mg/ml. 0,5-2,0 ml iv. Upprepning kan övervägas efter 10 min. Total maxdos 4 ml. Extra försiktighet för personer över 60 år eller vid kronisk sjukdom ( Anessk ).

Smärta

 • Smärtlindra vid VAS ≥ 4, se kap. 1.2, paracetamol , inj morfin 1 mg/ml 2,5 ml i.v (om syst BT ≥ 90 mmHg), esketamin ( Ketanest ) .i.n. ( Ssk, Anessk ), inj alfetanil ( Rapifen) i.v ( Anessk ), inh Metoxifluran ( Penthrox ) ( ssk, Anessk ). Se preparathandbok för respektive läkemedel.

Illamående kräkning

 • Vid illamående/kräkning ge inj ondansetron 2 mg/ml, 2 ml i.v ( Ssk )


Basala behandlingsmål


Basal övervakning

Patienten transporteras till närmaste akutmottagning om ej indikation för styrning/hänvisning. Kritisk patient transporters alltid till närmaste akutmottagning.

Tänk på

Patienten skulle ofta kunna ha flera olika PBT. Tänk differentialdiagnostiskt. Vi ska inte låsa oss vid ett tillstånd. Vid triagering prova gärna olika tänkbara PBT och utgå från den som ger högsta säkerhet för patienten. Låt de framgå i tydlig journalföring.

Vitalparametrar och triageringsverktyg kompletterar varandra men är ej beroende av varandra. Triagera patienten oavsett vitalparametrar.

Symtom som går i regress kan likväl fortfarande indikera allvarlig/livshotande sjukdom