0.3. Antigentest Covid-19

Styrande dokument och beskrivning

Antigentest Covid 19 - Ambulansen Region Gävleborg, dokument-ID: 09-580156

Antigentestet innebär ett stöd till den kliniska bedömningen av patienten. Alla vuxna patienter (18 år och uppåt) som lämnas på akutmottagningen eller vid inkludering i flöden (KIC, Rädda-Hjärnan, höft-flöde) provtas om det är möjligt. Antigentestning utförs om patientens tillstånd tillåter och då det inte innebär en fördröjning av vidare vård och behandling för patienten. Även patienter som är fullvaccinerade bör provtas med antigentest innan avlämning på akutmottagningen. Vid osäkerhet i bedömningen eller vid svårigheter att få en fullständig anamnes bör patienten hanteras som misstänkt smittsam.

Provtagningsanvisningar

Antigentesterna ska förvaras i rumstemperatur och insamlat prov ska analyseras direkt efter provtagningstillfället. Testresultat ska avläsas 15 -30 minuter efter initierad analys. Avläsning senare än 30 minuter kan visa falskt resultat.

Instruktion antigentest SARS-CoV-2 Rapid Antigen test

1. Öppna folieförpackningen. Ta ut testremsa och torkmedelspåse (ska vara gul för att vara godkänd):

2. Tag ett nasopharynxprov med provtagningspinne som följer med kittet:

3. Stoppa ner pinnen i röret med bufferten. Kläm åt och rör runt pinnen minst fem gånger:

4. Ta ut pinnen samtidigt som du klämmer åt lite för att dra av vätskan från pinnen:

5. Sätt fast pipkorken på röret ordentligt:

6. Droppa tre droppar prov på testremsan:

7. Läs av resultatet inom 15-30 minuter.


Tolkning av resultat

För att resultatet ska vara godkänt måste kontrollinjen synas (C). Testet är positivt om det dessutom finns ett streck vid T. Även ett svagt positivt streck ska betraktas som positivt.

Provsvar

Låg misstanke om Covid-19 eller patient som inkluderats i flöde

Antigentest positivt
Patienten betraktas som positiv. Följs upp med PCR-test på mottagande enhet.

Antigentest negativt
Patienten betraktas som negativ

Dokumentation av Provtagningen

Sjuksköterska i ambulans dokumenterar svaret i Mobimed. Sjuksköterska på mottagande akutmottagning dokumenterar provsvaret i Soarian/Melior. För att säkerställa att informationen kring utförd analys och testresultat överförs ska detta tydligt rapporteras muntligt i samband med SBAR och skriftligt (i Mobimed) vid avlämning.

Om test ej kunnat utföras på grund av patientens tillstånd eller andra försvårande omständigheter så dokumenteras det i Mobimed och rapporteras muntligt vid avlämning. Om resultatet blivit ogiltigt så tas nytt test alternativt så rapporteras detta till mottagande enhet, som då ansvarar för ev ny testning.


Påfyllning från förråd

För att vid påfyllning erhålla ett fullständigt provtagningsset, säkerställ så att samtliga delar för antigentest finns med.